Loading.. Nahrávám stránku...
CS
Univerzita třetího věku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Specializované běhy U3V

Přehled specializovaných běhů
na U3V při UP v Olomouci

Po absolvování prvního ročníku U3V - základního kurzu (bližší informace naleznete v sekci: Informace o studiu) si posluchači na základě svého zájmu volí k dalšímu studiu některý z tzv. specializovaných běhů. Standardní délka studia na daném specializovaném běhu je 4 semestry (tedy 2 roky).

V současné době jsou na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci připravovány a realizovány tyto specializované běhy:

 • Filozofická fakulta UP (FF UP):
  • Společenské vědy
  • Psychosociální studia
  • Společnost a umění - 20. století
  • Dějiny výtvarného umění
  • Archeologie regionu (nejen) střední Moravy
  • Kapitoly z českých dějin
  • Vybrané kapitoly z dějin 19. a 20. století
 • Cyrilomětodějská teologická fakulta UP (CMTF UP):
  • Evropská kultura a křesťanství
  • Křesťanství a teologie v proměnách času
 • Pedagogická fakulta UP (PdF UP):
  • Kapitoly z humanitních věd
 • Přírodovědecká fakulta UP (PřF UP):
  • My - lidé a příroda
  • Nové trendy v přírodních vědách
 • Lékařská fakulta UP (LF UP):
  • Člověk ve zdraví a nemoci
 • Fakulta tělesné kultury UP (FTK UP):
  • Pohyb – cesta za zdravím
 • Fakulta zdravotnických věd (FZV UP):
  • Zdravotnické vědy
 • Právnická fakulta (PF UP):
  • Ochrana práv jednotlivce
 • Rektorát UP (RUP)
  • Finance a my aneb jak se neztratit ve světě moderní ekonomiky

 

Anotace specializovaných běhů

SPECIALIZOVANÉ BĚHY NA FF UP

Společenské vědy – úterý odpoledne

(garant: Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D.)

V rámci modulu společenských věd je věnována pozornost nejrůznějším tématům z oblasti sociálních věd, tedy oborů a disciplín zabývajících se obecně člověkem a společností. V každém semestru se studenti podrobněji seznámí s některou z vybraných společenskovědních disciplín. Mezi nejoblíbenější patří tradičně především témata z oblasti psychologie, sociologie, andragogiky, filozofie, religionistiky, práva a politologie.

 

Psychosociální studia – pondělí odpoledne

(garant: PhDr. Petra Vávrová)

V průběhu studia jsou probírány nejen vybrané otázky ze základních psychologických disciplín (např. vývojové psychologie, psychologie osobnosti či sociální psychologie apod.), ale také z aplikovaných psychologických disciplín (jako je např. psychologie rodiny, poradenská psychologie, psychologie zdraví, psychologie stáří a stárnutí, psychologie komunikace atd.). Ústředními tématy jsou zejména: partnerská komunikace, komunikace lékař a pacient, náročné komunikační situace, řešení konfliktů, sebepoznání, zvládání životních problémů, stres a psychohygiena apod.

 

Společnost a umění – 20. století

(garant: Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.)

Čtyřsemestrový kurs sleduje proměny evropské a české společnosti ve vztahu: společnost - kultura – výtvarné umění. První semestr je věnován přednostně proměnám moderní evropské a české společnosti a umění, sbírkám a sběratelství výtvarného umění. Ve druhém semestru cestujeme s výtvarnou obcí českých zemí Evropou i mimo Evropu, sledujeme české umění v exilu. Třetí semestr pojedná o fenoménu fotografického obrazu, o české fotografii, o české krásné knize (bibliofilie) a uvede posluchače do obchodu uměním. Čtvrtý semestr je věnován jednak užitému umění (Brusel 58), jednak proměnám nás obklopující krajiny (jako uměleckému dílu). V každém semestru je jedna z přednášek věnována vybrané osobnosti české výtvarné scény – ilustrující a zastupující proměny doby.

Součástí každého semestru je návštěva výstavního celku s komentovanou prohlídkou či návštěva ateliéru tvůrce nebo instituce věnující se péči o výtvarný odkaz minulosti. Každý semestrální blok bude obohacen vystoupením jednoho hosta, a to respektovanou osobností z řad výtvarných umělců či badatele/autora k tématu společnost – kultura - umění.

Dějiny výtvarného umění – čtvrtek dopoledne

(garant: Mgr. Robert Šrek)

V prvních dvou semestrech tohoto kurzu se studenti seznámí s důležitými etapami dějin evropského výtvarného umění, s přihlédnutím rovněž k situaci v českých zemích. Na pozadí historických a kulturních souvislostí budou představeny hlavní směry, význačné osobnosti a stěžejní díla. Posluchači tak získají základní orientaci v problematice umělecké tvorby od pozdní antiky až po první polovinu 20. století. Ve zbývajících dvou semestrech budou následovat výběrové přednášky, které budou zaměřeny na více specializované problémy oboru dějiny umění, přičemž se určitě dostane i na výtvarné umění Moravy a olomouckého regionu. 

 

Archeologie regionu (nejen) střední Moravy – středa odpoledne

(garant: Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.)

Specializovaný běh Archeologie regionu (nejen) střední Moravy si klade za cíl v průběhu dvou let seznámit posluchače se základní terminologií a metodikou oboru archeologie, novými trendy v oboru (např. leteckou archeologií, užití GIS a 3D modelací v archeologii apod.), ale také dějinami archeologických výzkumů a aktuálními výzkumy. Stěžejní část výuky je pak postavena na přehledu vývoje osídlení od starší doby kamenné až po vrcholný středověk na území střední Moravy, případně v širším územním evropském kontextu. Nedílnou součástí jsou i exkurze – na vybrané archeologické lokality, výzkumy, do archeologické laboratoře apod. V každém semestru je naplánována minimálně jedna exkurze. Přednáší pracovníci sekce archeologie katedry historie FF UP.

 

Kapitoly z českých dějin  - středa dopoledne

(garant: PaedDr. Marie Hrachovcová)

Specializovaný běh zahrnuje přehled českých dějin od raného středověku do 20. století a jeho odraz v regionální historii se zaměřením na politické, hospodářské i kulturní dějiny. Součástí programu jsou návštěvy výstav, exkurze do historických objektů i vycházky po památkách Olomouce.

 

Vybrané kapitoly z dějin 19. a 20. století – středa dopoledne

(garant: Mgr. Josef Urban)

Specializovaný běh představuje vybrané kapitoly z 19. a 20. století. Seznamuje posluchače s vybranými tématy společenského a historického vývoje střední Moravy (resp. národopisného regionu Hané a jejího okolí) s důrazem na jevy tradiční lidové kultury a dějiny každodennosti. Část přednášek se bude věnovat také problematice etnologického a historického výzkumu. Součástí kurzu jsou rovněž odborné exkurze do muzeí či zajímavých lokalit tematicky spjatých s některou z přednášek. 

 

 

SPECIALIZOVANÉ BĚHY NA CMTF UP

Evropská kultura a křesťanství – čtvrtek odpoledne (Univerzitní 22)

(garant: Mgr. Vít Hlinka, Th.D.

Kurz reflektuje proměny křesťanství v jeho dějinném vývoji. Tyto proměny prezentuje na pozadí dějin obecných i církevních, dějin umění, historické antropologii, či dějin spirituality. Kurz není vystavěn pouze na frontálních přednáškách, ale snaží se vytvořit laboratoř poznání, kde se na výsledku práce podílí každý účastník kurzu. Student je pak na základě interpretace historických pramenů písemné, hmotné i obrazové povahy schopen blíže analyzovat a porozumět dědictví předchozích staletí. Kurz se též snaží představit některá diskutovaná témata související s dějinami a kulturou křesťanství (dějiny papežství, hereze, křížové výpravy, dějiny templářů, inkvizice, husitství apod.) Budova, ve které se výuka realizuje, má bezbariérový přístup.

 

Křesťanství a teologie v proměnách času – úterý odpoledne (Univerzitní 22)

(garant: PhDr. Jitka Jonová, Ph.D.)

Přednášky v rámci tohoto kurzu jsou věnovány vybraným otázkám z církevních dějin, morální a dogmatického teologie, církevního práva a biblistiky. V každém semestru je zpravidla probíráno jedno téma, které je představeno z různých pohledů jednotlivých disciplín (např. manželství a rodina, křesťanská bohoslužba apod.). Budova, ve které se výuka realizuje, má bezbariérový přístup.

 

SPECIALIZOVANÉ BĚHY NA  PdF UP

Kapitoly z humanitních věd – čtvrtek odpoledne (Žižkovo nám. 5)

(garant: Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.)

Na Pedagogické fakultě UP se v rámci specializovaného běhu „Kapitoly z humanitních věd“ zaměřujeme například na současnou rodinu či aktuální problémy seniorského věku, dále na antropologii, psychologii a rovněž na společenskovědní a historická témata. Jednotlivé semestry jsou zaměřeny monotematicky. Kromě teoretických přednášek zařazujeme do programu také debaty s odborníky z praxe, exkurze i neformální setkání.

 

 

SPECIALIZOVANÉ BĚHY NA PřF UP

My - lidé a příroda – čtvrtek odpoledne

(garant: doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.)

Výuka je v rámci tohoto modulu zaměřena na problematiku diverzity, systematiky      

a ekologie významných skupin nižších a vyšších rostlin, stejně tak i živočichů. Posluchači se dozví nejmodernější poznatky z těchto disciplín, stejně tak i poznatky s praktickým dopadem do jejich života. Zvláštní blok přednášek bude věnován aplikacím v biotechnologiích, genetice a molekulárním aspektům studia živé přírody. V každém roce je zařazena exkurze se zaměřením na praktické ukázky z některých přednášených témat. 

 

Nové trendy v přírodních vědách – středa odpoledne

(garant: doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.)

Specializovaný běh reflektuje aktuální dění v přírodních vědách. Kromě přednášek studenti-senioři absolvují i cvičení v laboratořích, kde mohou ověřit své teoretické znalosti z přednášek. Kromě oborů jako je optika či fyzika se daný běh věnuje i geoinformatice a astronomii.

 

 

SPECIALIZOVANÉ BĚHY NA LF UP

Člověk ve zdraví a nemoci – čtvrtek odpoledne (Teoretické ústavy LF)

(garant: prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA)                            

Specializovaný běh podává posluchačům informace o fyziologických a vybraných patologických dějích v lidském těle, jejich hodnocení a sledování vzhledem k zajištění prevence a předcházení patologických stavů. Zaměřujeme se na problematiku nejen nemocí a stáří, ale i na problematiku významu celého lidského života a vztahu všech generací. Témata jsou konkrétní, komentují i nejnovější diagnostické a léčebné metody a objasňují základní význam ukazatelů nemocí tak jak je podávají výsledky biochemických a instrumentálních vyšetření.

 

 

SPECIALIZOVANÉ BĚHY NA FZV UP

Zdravotnické vědy – čtvrtek odpoledne (Centrum prakt. dovedností, FN)

(garant: Mgr. Pavlína Krystýnová)

Tento specializovaný běh je realizován v Centru praktických dovedností FZV UP, což do značné míry udává jeho charakter. Modul je spíše teoreticko-prakticistně zaměřen. Výuka probíhá v relativně malých skupinách účastníků (max. 15 osob), studenti tak mají možnost si osobně všechno vyzkoušet a „osahat“ – např. resuscitaci na modelech, polohování pacienta, měření tlaku, aplikace injekcí apod.  V programu tohoto specializovaného běhu se objevují témata ošetřovatelství, etiky ve zdravotnictví, vyšetřovacích metod, první pomoci apod.

 

 

SPECIALIZOVANÉ BĚHY NA FTK UP

Pohyb – cesta za zdravím – středa odpoledne (tř. Míru)

(garant: doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.)

Výuka v zimním semestru je zaměřena teoreticky. Obsah přednášek je směřován do oblasti zdravého stárnutí (health aging) v kontextu biologických zákonitostí. Studenti a studentky se seznámí s biologickými zákonitostmi a teoriemi stárnutí, heterogenitou a specifiky seniora, regresními změnami v organismu. V rámci teoretických přednášek budou frekventanti upozorněni na možnosti zpomalení regresních změn, budou seznámeni s doporučeními pohybového chování a pohybových programů, kontraindikacemi a aktivizačními přístupy. Přednášky jsou realizovány v kontextu sociologických a psychologických poznatků. Nedílnou součástí jsou výživové zákonitosti, stereotypy ve stáří a jejich specifika. Letní semestr je zaměřen prakticky, předměty jsou realizovány v tělocvičnách nebo venku a jejich náplň je zaměřena především na rozvoj koordinačních schopností; nácvik správného dýchání, které rozvíjí dýchací funkce a přispívá k relaxaci; cvičení pro správné držení těla a uvolnění; psychomotorická cvičení, cvičení s prvky jógy a speciální cvičení v józe smíchu; relaxační cvičení pro navození psychického a fyzického uvolnění, tance. V rámci praktické výuky je realizována výuka nordic walking (chůze s holemi), která přispívá k rozvoji vytrvalostních schopností a výuková jednotka zaměřena na posilování seniorů s vlastním tělem i cvičebními pomůckami. Všechna cvičení jsou realizována odborníky, s ohledem na zdravotní a funkční stav seniorů a v kontextu přesvědčení „kalogathia“ – harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy a dobroty.V rámci běhu na FTK UP mohou studenti a studentky U3V využít možnosti diagnostiky jejich somatického stavu (např. tělesné složení, morfologie a funkce nohy, spirometrické vyšetření, svalová síla, stav denzity (hustoty) kostní tkáně ve specializovaných  laboratořích FTK UP.

 

 

SPECIALIZOVANÉ BĚHY NA PF UP

Ochrana práv jednotlivce – středa (tř. 17. listopadu)

(garant: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.)

Specializované studium nabízí posluchačům možnost seznámit se se základní funkcí práva, a to funkcí ochrannou. V úvodní části se posluchači dozví, jakou ochranu jejich právům mohou poskytnout jednotlivá právní odvětví a následně se budou podrobněji věnovat zvláštnostem jednotlivých odvětví práva. Zcela v souladu s cíli univerzity třetího věku bude dbáno na osobnostní rozvoj posluchačů, a to zejména rozšířením jejich vědomostí o svých právech ústavních, promítajících se do práva občanského, správního, ale i trestního a evropského. Výsledkem společného čtyřsemestrálního setkávání bude ucelený vhled do právní problematiky týkající se všedního života posluchačů a posílení jejich právního vědomí.

 

 

SPECIALIZOVANÉ BĚHY NA Rektorátě UP

Finance a my aneb jak se neztratit ve světě moderní ekonomiky

(garant: PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.)

V tomto specializovaném běhu posluchači proniknou do magického světa financí, který nás každý den obklopuje. Někoho finanční produkty přitahují, jiný se jim brání, jisté však je, že se s nimi denodenně setkáváme. Cílem tohoto kurzu je seznámit posluchače poutavou formou se základními pojmy, souvislostmi a zákonitostmi světa financí. Zaměříme se jak na pochopení pojmů jako ekonomie a ekonomika, základních ekonomických ukazatelů, tak zejména na oblast finanční gramotnosti, rozdíly mezi různými bankovními, úvěrovými a pojišťovacími produkty, seznámíme se s výhodami i úskalími různých finančních produktů.

                                                                     Změna termínu konání i garanta vyhrazena.

 

Rychlé odkazy
Chci se zeptat
Kontakty
Kancelář U3V
Křižkovského 10
771 48 Olomouc
Úřední hodiny
pondělí až pátek
13:00 - 14:00
Adresa pro korespondenci
Křížkovského 8
771 47 Olomouc

E-mail: u3v@upol.cz
Tel.: +420 585 633 408
Aktuality