Loading.. Nahrávám stránku...
CS
Univerzita třetího věku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Specializované běhy U3V

Přehled specializovaných běhů
na U3V při UP v Olomouci

Po absolvování prvního ročníku U3V - základního kurzu (bližší informace naleznete v sekci: Informace o studiu) si posluchači na základě svého zájmu volí k dalšímu studiu některý z tzv. specializovaných běhů. Standardní délka studia na daném specializovaném běhu je 4 semestry (tedy 2 roky).

V současné době jsou na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci připravovány a realizovány tyto specializované běhy:

 • Filozofická fakulta UP (FF UP):
  • Společenské vědy
  • Psychosociální studia
  • Kultura v minulosti a přítomnosti
  • Společnost a umění - 20. století
  • Dějiny výtvarného umění
  • Historie a archeologie
  • Archeologie regionu (nejen) střední Moravy
  • Kapitoly z českých dějin
  • Vybrané kapitoly z dějin 19. a 20. století
 • Cyrilomětodějská teologická fakulta UP (CMTF UP):
  • Evropská kultura a křesťanství
  • Křesťanství a teologie v proměnách času
 • Pedagogická fakulta UP (PdF UP):
  • Kapitoly z humanitních věd
 • Přírodovědecká fakulta UP (PřF UP):
  • My - lidé a příroda
  • Nové trendy v přírodních vědách
 • Lékařská fakulta UP (LF UP):
  • Člověk ve zdraví a nemoci
 • Fakulta tělesné kultury UP (FTK UP):
  • Pohyb – cesta za zdravím
 • Fakulta zdravotnických věd (FZV UP):
  • Zdravotnické vědy
 • Právnická fakulta (PF UP):
  • Ochrana práv jednotlivce
 • Rektorát UP (RUP)
  • Finance a my aneb jak se neztratit ve světě moderní ekonomiky

 

Anotace specializovaných běhů

SPECIALIZOVANÉ BĚHY NA FF UP

anotace Specializovaných běhů

 

Společenské vědy – středa odpoledne (tř. Svobody 8)

(garant: Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.)

V rámci modulu společenských věd je věnována pozornost nejrůznějším tématům z oblasti sociálních věd, tedy oborů a disciplín zabývajících se obecně člověkem a společností. V každém semestru se studenti podrobněji seznámí s některou z vybraných společenskovědních disciplín. Mezi nejoblíbenější patří tradičně především témata z oblasti psychologie, sociologie, andragogiky, filozofie, religionistiky, práva a politologie.

 

Psychosociální studia – pondělí odpoledne (tř. Svobody 8)

(garant: PhDr. Petra Vávrová)

V průběhu studia jsou probírány nejen vybrané otázky ze základních psychologických disciplín (např. vývojové psychologie, psychologie osobnosti či sociální psychologie apod.), ale také z aplikovaných psychologických disciplín (jako je např. psychologie rodiny, poradenská psychologie, psychologie zdraví, psychologie stáří a stárnutí, psychologie komunikace atd.). Ústředními tématy jsou zejména: partnerská komunikace, komunikace lékař a pacient, náročné komunikační situace, řešení konfliktů, sebepoznání, zvládání životních problémů, stres a psychohygiena apod.

 

Kultura v minulosti a přítomnosti – čtvrtek dopoledne (VMO)

(garant: Mgr. Robert Šrek)

Na posluchače tohoto kurzu čeká soubor přednášek zaměřených na výtvarnou kulturu. V průběhu čtyř semestrů si snad každý přijde na své, témata jsou totiž volena tak, aby byla zachována co největší různorodost a pestrost. Milovníci staršího umění se například dozví něco nového o  barokním malířství a sochařství na Olomoucku, o figurálních sgrafitech na fasádách renesančních měšťanských domů na Moravě nebo o tom, jak fungovaly grafické ateliéry v 15. století. Pro obdivovatele památek je v nabídce série přednášek, jejichž tématem bude právě památková péče a složité úkoly, se kterými se specialisté tohoto oboru potýkají. Nevynecháme ale ani současnost, třebas takové paneláky, které snad ještě ani nepatří do historie a na první pohled s uměním vůbec nesouvisí.

 

Dějiny výtvarného umění – čtvrtek dopoledne (Univerzitní 3)

(garant: Mgr. Robert Šrek)

V prvních dvou semestrech tohoto kurzu se studenti seznámí s důležitými etapami dějin evropského výtvarného umění, s přihlédnutím rovněž k situaci v českých zemích. Na pozadí historických a kulturních souvislostí budou představeny hlavní směry, význačné osobnosti a stěžejní díla. Posluchači tak získají základní orientaci v problematice umělecké tvorby od pozdní antiky až po první polovinu 20. století. Ve zbývajících dvou semestrech budou následovat výběrové přednášky, které budou zaměřeny na více specializované problémy oboru dějiny umění, přičemž se určitě dostane i na výtvarné umění Moravy a olomouckého regionu.

 

Historie a archeologie – čtvrtek odpoledne (Na Hradě 5)

(garant: prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.)

Specializovaný běh si klade za cíl seznámit posluchače se základní terminologií a metodikou oboru archeologie, s periodizací pravěku, středověku a raného novověku.  Pozornost je věnována především jednotlivým úsekům vývoje lidské společnosti od počátků člověka a lidské civilizace až po raný novověk s důrazem na konkrétní příklady a nové výzkumy i jejich výsledky, zejména na Moravě a ve Slezsku.

 

Kapitoly z českých dějin  - středa dopoledne (VMO)

(garant: PaedDr. Marie Hrachovcová)

Specializovaný běh zahrnuje přehled českých dějin od raného středověku do 20. století a jeho odraz v regionální historii se zaměřením na politické, hospodářské i kulturní dějiny. Součástí programu jsou návštěvy výstav, exkurze do historických objektů i vycházky po památkách Olomouce.

 

Vybrané kapitoly z dějin 19. a 20. století – středa dopoledne (VMO)

(garant: Mgr. Josef Urban)

Specializovaný běh představuje vybrané kapitoly především z českých  dějin 19. a 20. století. Seznamuje posluchače s jednotlivými tématy společenského a historického vývoje daného období, probírána je nejrůznější problematika od politických dějin, přes dějiny hospodářské až po kulturu každodenního života. Součástí kurzu jsou rovněž odborné exkurze do muzeí či zajímavých lokalit tematicky spjatých s některou z přednášek.

 

Archeologie regionu (nejen) střední Moravy – čtvrtek odpoledne (Na Hradě 5)

(garant: Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.)

Specializovaný běh Archeologie regionu (nejen) střední Moravy si klade za cíl v průběhu dvou let seznámit posluchače se základní terminologií a metodikou oboru archeologie, novými trendy v oboru (např. leteckou archeologií, užití GIS a 3D modelací v archeologii apod.), ale také dějinami archeologických výzkumů a aktuálními výzkumy. Stěžejní část výuky je pak postavena na přehledu vývoje osídlení od starší doby kamenné až po vrcholný středověk na území střední Moravy, případně v širším územním evropském kontextu. Nedílnou součástí jsou i exkurze - na vybrané archeologické lokality, výzkumy, do archeologické laboratoře apod. V každém semestru je naplánována minimálně jedna exkurze. Přednáší pracovníci sekce archeologie katedry historie FF UP.

 

Společnost a umění – 20. století – pondělí odpoledne (Křížkovského 10)

(garant: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.)

Čtyřsemestrový kurs sleduje proměny evropské a české společnosti ve vztahu: společnost - kultura - výtvarné umění. První semestr je věnován přednostně proměnám moderní evropské a české společnosti a umění, sbírkám a sběratelství výtvarného umění. Ve druhém semestru cestujeme s výtvarnou obcí českých zemí Evropou i mimo Evropu, sledujeme české umění v exilu. Třetí semestr pojedná o fenoménu fotografického obrazu, o české fotografii, o české krásné knize (bibliofilie) a uvede posluchače do obchodu uměním. Čtvrtý semestr je věnován jednak užitému umění (Brusel 58), jednak proměnám nás obklopující krajiny (jako uměleckému dílu). V každém semestru je jedna z přednášek věnována vybrané osobnosti české výtvarné scény - ilustrující a zastupující proměny doby. Součástí každého semestru je návštěva výstavního celku s komentovanou prohlídkou či návštěva ateliéru tvůrce nebo instituce věnující se péči o výtvarný odkaz minulosti. Každý semestrální blok bude obohacen vystoupením jednoho hosta, a to respektovanou osobností z řad výtvarných umělců či badatele/autora k tématu společnost - kultura - umění.

 

Specializované běhy na CMTF UP

Evropská kultura a křesťanství – čtvrtek odpoledne (Univerzitní 22)

(garant: Mgr. Vít Hlinka, Th.D.)

Kurz reflektuje proměny křesťanství v průběhu dob. Proměny církve jsou sledovány například vývojem kalendáře, vlivem liturgie na lidovou kulturu, vývojem sakrální architektury nebo vývojem pohřebnictví.

 

Křesťanství a teologie v proměnách času – úterý odpoledne (Univerzitní 22)

(garant: PhDr. Jitka Jonová, Ph.D.)

Přednášky v rámci tohoto kurzu jsou věnovány vybraným otázkám z církevních dějin, morální a dogmatického teologie, církevního práva a biblistiky. V každém semestru je zpravidla probíráno jedno téma, které je představeno z různých pohledů jednotlivých disciplín (např. manželství a rodina, křesťanská bohoslužba apod.). Budova, ve které se výuka realizuje, má bezbariérový přístup.

 

Specializované běhy na PdF UP

Kapitoly z humanitních věd – čtvrtek odpoledne (Žižkovo nám. 5)

(garant: Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.)

Na Pedagogické fakultě UP se v rámci specializovaného běhu „Kapitoly z humanitních věd“ zaměřujeme například na současnou rodinu či aktuální problémy seniorského věku, dále na antropologii, psychologii a rovněž na společenskovědní a historická témata. Jednotlivé semestry jsou zaměřeny monotematicky. Kromě teoretických přednášek zařazujeme do programu také debaty s odborníky z praxe, exkurze i neformální setkání.

 

Specializované běhy na PřF UP

My - lidé a příroda – čtvrtek odpoledne (tř. 17. listopadu 12)

(garant: doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.)

Pozornost je v rámci tohoto modulu věnována především nejrůznějším tématům z oblasti botaniky, zoologie, ekologie a antropologie, včetně genetiky člověka.

 

Nové trendy v přírodních vědách – středa odpoledne (tř. 17. Listopadu 7)

(garant: Mgr. Martina Procházková)

Specializovaný běh reflektuje aktuální dění v přírodních vědách. Kromě přednášek studenti-senioři absolvují i cvičení v laboratořích, kde mohou ověřit své teoretické znalosti z přednášek. Kromě oborů jako je optika či fyzika se daný běh věnuje i geoinformatice a astronomii.

 

Specializované běhy na LF UP

Člověk ve zdraví a nemoci – středa odpoledne (Teoretické ústavy LF)

(garant: prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.)                          

Specializovaný běh podává posluchačům informace o fyziologických a vybraných patologických dějích v lidském těle, jejich hodnocení a sledování vzhledem k zajištění prevence a předcházení patologických stavů. Zaměřujeme se na problematiku nejen nemocí a stáří, ale i na problematiku významu celého lidského života a vztahu všech generací. Témata jsou konkrétní, komentují i nejnovější diagnostické a léčebné metody a objasňují základní význam ukazatelů nemocí, tak jak je podávají výsledky biochemických a instrumentálních vyšetření.

 

Specializované běhy na FZV UP

Zdravotnické vědy – čtvrtek odpoledne (Centrum prakt. dovedností, FN)

(garant:Mgr. Pavlína Krystýnová)

Tento specializovaný běh je realizován v Centru praktických dovedností FZV UP, což do značné míry udává jeho charakter. Modul je spíše teoreticko-prakticistně zaměřen. Výuka probíhá v relativně malých skupinách účastníků (max. 15 osob), studenti tak mají možnost si osobně všechno vyzkoušet a „osahat“ – např. resuscitaci na modelech, polohování pacienta, měření tlaku, aplikace injekcí apod.  V programu tohoto specializovaného běhu se objevují témata ošetřovatelství, etiky ve zdravotnictví, vyšetřovacích metod, první pomoci apod.

 

Specializované běhy na FTK UP

Pohyb – cesta za zdravím – středa odpoledne (tř. Míru 117)

(garant: doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.)

Výuka v zimním semestru je zaměřena teoreticky. Obsah přednášek je směřován do oblasti zdravého stárnutí (health aging) v kontextu biologických zákonitostí. Studenti a studentky se seznámí s biologickými zákonitostmi a teoriemi stárnutí, heterogenitou a specifiky seniora, regresními změnami v organismu. V rámci teoretických přednášek budou frekventanti upozorněni na možnosti zpomalení regresních změn, budou seznámeni s doporučeními pohybového chování a pohybových programů, kontraindikacemi a aktivizačními přístupy. Přednášky jsou realizovány v kontextu sociologických a psychologických poznatků. Nedílnou součástí jsou výživové zákonitosti, stereotypy ve stáří a jejich specifika. Letní semestr je zaměřen prakticky, předměty jsou realizovány v tělocvičnách nebo venku a jejich náplň je zaměřena především na rozvoj koordinačních schopností; nácvik správného dýchání, které rozvíjí dýchací funkce a přispívá k relaxaci; cvičení pro správné držení těla a uvolnění; psychomotorická cvičení, cvičení s prvky jógy a tai chi; relaxační cvičení pro navození psychického a fyzického uvolnění. V rámci praktické výuky je realizována výuka nordic walking (chůze s holemi), která přispívá k rozvoji vytrvalostních schopností a výuková jednotka zaměřena na posilování seniorů s vlastním tělem i cvičebními pomůckami. Všechna cvičení jsou realizována odborníky, s ohledem na zdravotní a funkční stav seniorů a v kontextu přesvědčení „kalokagathia“ – harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy a dobroty.

V rámci běhu na FTK UP mohou studenti a studentky U3V využít možnosti diagnostiky jejich somatického stavu (např. tělesné složení, morfologie a funkce nohy, spirometrické vyšetření, svalová síla, stav denzity (hustoty) kostní tkáně ve specializovaných  laboratořích FTK UP.

 

Specializované běhy na PF UP

Ochrana práv jednotlivce – středa dopoledne (tř. 17. listopadu 6)

(garant: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.)

Specializované studium nabízí posluchačům možnost seznámit se se základní funkcí práva, a to funkcí ochrannou. V úvodní části se posluchači dozví, jakou ochranu jejich právům mohou poskytnout jednotlivá právní odvětví a následně se budou podrobněji věnovat zvláštnostem jednotlivých odvětví práva. Zcela v souladu s cíli univerzity třetího věku bude dbáno na osobnostní rozvoj posluchačů, a to zejména rozšířením jejich vědomostí o svých právech ústavních, promítajících se do práva občanského, správního, ale i trestního a evropského. Výsledkem společného čtyřsemestrálního setkávání bude ucelený vhled do právní problematiky týkající se všedního života posluchačů a posílení jejich právního vědomí.

 

Změna termínu konání vyhrazena.

 

Rychlé odkazy
Chci se zeptat
Kontakty
Kancelář U3V
Křižkovského 10
771 48 Olomouc
Úřední hodiny
pondělí
13:00 - 14:00

úterý až čtvrtek
10:00 – 11:00, 13:00 – 14:00

pátek
10:00 – 11:00
Adresa pro korespondenci
Křížkovského 8
771 47 Olomouc

E-mail: u3v@upol.cz
Tel.: +420 585 633 408
Aktuality