Loading.. Nahrávám stránku...
CS
Univerzita třetího věku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Obecné informace

Garant specializovaného běhu U3V

Je obvykle renomovaný odborník na danou problematiku, který je vedením příslušné fakulty a U3V pověřen přípravou a organizací kurzů U3V na dané fakultě. 

Garant specializovaného běhu nebo programu na U3V:

 • Sestavuje v přiměřeném předstihu rozvrh příslušného specializovaného běhu a programu.
 • Kontaktuje a zajišťuje lektory pro výuku na U3V ve svém specializovaném běhu.
 • Komunikuje s lektory ohledně organizace výuky a způsobu odměňování na U3V.
 • Zajišťuje studijní materiály pro posluchače U3V svého specializovaného běhu (získává od jednotlivých lektorů sylaby, případně PPT a předává je do kanceláře U3V ke zpracování – kopírování a zavěšení na webové stránky).
 • Zajišťuje prostory pro výuku U3V na své fakultě.
 • Operativně komunikuje s vedením U3V – zasílá informace o změnách ve výuce, o novinkách, exkurzích apod., zprostředkovává přání, dotazy a připomínky posluchačů svého specializovaného běhu vedení U3V.
 • Kanceláři U3V předává ihned po ukončení semestru prezenční listiny, hodnocení a závěrečné práce, případně další dokumenty související s realizací semestru a odpovídá za jejich správnost a včasné dodání.
 • Komunikuje s posluchači svého specializovaného běhu – předává jim informace od vedení U3V, představuje lektory, naslouchá jejich studijním požadavkům apod.
 • Vybírá od posluchačů písemné semestrální hodnocení.
 • Je oprávněn zapisovat zápočty a splnění povinností do indexu.
 • Na dvouletém specializovaném běhu stanovuje témata a charakter závěrečné práce - volí formu ověření znalostí a dovedností posluchačů U3V.
 • Připravuje a garantuje odborné exkurze v rámci svého specializovaného běhu či programu.
 • Navrhuje inovace v rámci svého specializovaného běhu a programu U3V
 • Účastní se slavnostního vyřazení absolventů U3V, tzv. promoce nebo slavnostního setkání.   

Přednášející na U3V

Přednášejícími na U3V jsou univerzitní profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti a lektoři z Univerzity Palackého v Olomouci, případně z jiných institucí. Na U3V přednášejí také významní odborníci z praxe.

Přednášející na U3V vybírá garant příslušného běhu a programu, v jehož kompetenci je příprava rozvrhů a výuky na U3V pro svoji fakultu.

Od přednášejícího na U3V se očekává, že:

 • Bude komunikovat s garantem daného specializovaného běhu U3V nebo s pracovníky U3V ohledně své výuky na U3V.
 • Vypracuje pro posluchače U3V písemné materiály jako podklad pro výuku. Tyto materiály posluchačům umožňují komfortnější studium a lepší koncentraci na probírané téma. Text by měl obsahovat klíčové definice, pojmy, stěžejní úvahy, doporučenou literaturu a další zdroje. Měl by rozsahem odpovídat souvisejícím vyučovacím hodinám. Pokud je ochoten poskytnout posluchačům svoji PPT prezentaci z výuky, případně další i rozsáhlejší materiály ke studiu, mohou být tyto zveřejněny na webu U3V, v sekci, která není přístupná veřejnosti.
 • Na výuku pro U3V se dostaví včas a řádně připraven.
 • Poskytne posluchačům U3V případně také přiměřený prostor pro diskusi či dotazy.
 • Bude respektovat didaktická specifika a potřeby populace důchodového věku.
 • Pokud je to vhodné a možné, může připravit a realizovat pro posluchače U3V odbornou exkurzi a
 • může podávat jakékoliv podněty ke zkvalitnění výuky na U3V. 

 

Rychlé odkazy
Chci se zeptat
Kontakty
Kancelář U3V
Křižkovského 10
771 48 Olomouc
Úřední hodiny
pondělí
13:00 - 14:00

úterý až čtvrtek
10:00 – 11:00, 13:00 – 14:00

pátek
10:00 – 11:00
Adresa pro korespondenci
Křížkovského 8
771 47 Olomouc

E-mail: u3v@upol.cz
Tel.: +420 585 633 408
Aktuality