Loading.. Nahrávám stránku...
CS
Univerzita třetího věku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Obecné informace

Garant specializovaného běhu U3V

Je obvykle renomovaný odborník na danou problematiku, který je vedením příslušné fakulty a U3V pověřen přípravou a organizací kurzů U3V na dané fakultě. 

 • Sestavuje rozvrh příslušného specializovaného běhu
 • Kontaktuje a zajišťuje lektory pro výuku na U3V ve svém specializovaném běhu
 • Komunikuje s lektory ohledně výuky na U3V
 • Zajišťuje studijní materiály pro posluchače U3V svého specializovaného běhu (získává od jednotlivých lektorů sylaby, případně PPT a předává je do kanceláře U3V ke zpracování – kopírování a zavěšení na webové stránky)
 • Zajišťuje prostory pro výuku U3V na své fakultě
 • Komunikuje s vedením U3V – zasílá informace o změnách ve výuce, o novinkách, exkurzích apod., zprostředkovává přání, dotazy a připomínky posluchačů svého specializovaného běhu vedení U3V
 • Komunikuje s posluchači svého specializovaného běhu – předává jim informace od vedení U3V, představuje lektory, naslouchá jejich studijním požadavkům apod.
 • Vybírá od posluchačů tzv. písemné evaluace
 • Je oprávněn zapisovat zápočty do indexu
 • Stanovuje témata a charakter kolokvií - volí formu ověření znalostí a dovedností posluchaqčů U3V ve svém specializovaném běhu – zda se bude jednat o test, písemné zpracování eseje obvykle v rozsahu 3-5 stran, nebo zda půjde o ústní individuální či kolektivní rozpravu.
 • Hodnotí práce posluchačů ke kolokviu, případně toto zprostředkovává
 • Je oprávněn zapisovat kolokvia do indexu
 • Připravuje a garantuje odborné exkurze v rámci svého specializovaného běhu
 • Navrhuje inovace v rámci svého specializovaného běhu U3V
 • Účastní se slavnostního vyřazení absolventů U3V, tzv. promocí.   

 

Seznam garantů jednotlivých specializovaných běhů

Chcete-li kontaktovat některého z garantů specializovaných běhů U3V, můžete tak učinit prostřednictvím kanceláře U3V (kontakty na nás naleznete v sekci: Kontakty), případně tak můžete učinit přímo a kontakt vyhledat na webových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci (www.upol.cz). 

Filozofická fakulta UP (FF UP):

 • Společenské vědy: Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.
 • Psychosociální studia: PhDr. Petra Vávrová
 • Kultura v minulosti a přítomnosti: Mgr. Robert Šrek
 • Historie a archeologie: prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.
 • Archeologie regionu (nejen) střední Moravy: PhDr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
 • Kapitoly z českých dějin: PaedDr. Marie Hrachovcová
 • Vybrané kapitoly z dějin 19. a 20. století: Mgr. Josef Urban
 • Dějiny výtvarného umění:  Mgr. Robert Šrek
 • Společnost a umění - 20. století: prof. Ivo Barteček

Cyrilomětodějská teologická fakulta UP (CMTF UP):

 • Základní kurz: Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.
 • Evropská kultura a křesťanství: Mgr. ThLic Vít Hlinka, Th.D.
 • Křesťanství a teologie v proměnách času: PhDr. Jitka Jonová, Ph.D.

Pedagogická fakulta UP (PdF UP):

 • Kapitoly z humanitních věd: Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.,

Přírodovědecká fakulta UP (PřF UP):

 • My - lidé a příroda: Doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
 • Nové trendy v přírodních vědách: Mgr. Martina Procházková

Lékařská fakulta UP (LF UP):

 • Člověk ve zdraví a nemoci: prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

Fakulta tělesné kultury UP (FTK UP):

 • Pohyb – cesta za zdravím: Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

Fakulta zdravotnických věd (FZV UP):

 • Zdravotnické vědy: Mgr Pavlína Krystýnová

Právnická fakulta (PF UP):

 • Ochrana práv jednotlivce: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Rektorát (RUP):

 • Finance a my aneb jak se neztratit ve světě moderní ekonomiky:                                                                                  PhDr. Jiří Pospíšil Ph.D.

Vyučující na U3V

Vyučujícími na U3V jsou univerzitní profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti a lektoři z Univerzity Palackého v Olomouci, případně z jiných institucí. Na U3V přednášejí také významní odborníci z praxe.

Vyučující na U3V vybírá garant příslušného specializovaného běhu, v jehož kompetenci je příprava rozvrhů a výuky na U3V pro svoji fakultu. Pokud se i Vy chcete stát lektorem na U3V, kontaktujte nás a nabídněte adekvátní téma (kontakty naleznete v sekci: Kontakty).

Od vyučujících na U3V se očekává, že bude:

 • Komunikovat s garantem daného specializovaného běhu U3V nebo s pracovníky U3V ohledně své výuky na U3V
 • Vypracují pro posluchače U3V písemné materiály jako podklad pro výuku. (Optimálně v rozsahu 2 strany, maximálně 4 strany. Tyto materiály jsou posluchačům kopírovány a distribuovány a umožňují jim komfortnější studium a lepší koncentraci na probírané téma. Text by měl obsahovat klíčové definice, pojmy, stěžejní úvahy, doporučenou literaturu a další zdroje, případně taktéž vstřícné téma ke kolokviu. Informace o kolokviu naleznete také v sekci: Náležitosti studia. Pokud jste ochotni poskytnout posluchačům svoji PPT prezentaci z výuky, případně další i rozsáhlejší materiály ke studiu, mohou být tyto zveřejněny na našem intranetu, který není přístupný veřejnosti. V takovém případě se prosím obraťte na garanta příslušného specializovaného běhu, případně přímo na vedení U3V, kontakty naleznete v sekci: Kontakty.)  
 • Na výuku pro U3V se dostaví včas a řádně připraveni.
 • Poskytnou posluchačům U3V případně také prostor pro diskusi či dotazy, např. na konci své přednášky.
 • Budou respektovat didaktická specifika a potřeby populace důchodového věku. 
 • Mohou navrhovat témata ke kolokviu a podílet se na hodnocení písemných prací ke kolokviu.
 • Pokud je to vhodné a možné, mohou připravit a realizovat pro posluchače U3V odbornou exkurzi.
 • Děkujeme také za jakékoliv podněty ke zkvalitnění výuky na U3V. 

Rychlé odkazy
Chci se zeptat
Kontakty
Kancelář U3V
Křižkovského 10
771 48 Olomouc
Úřední hodiny
pondělí
13:00 - 14:00

úterý až čtvrtek
10:00 – 11:00, 13:00 – 14:00

pátek
10:00 – 11:00
Adresa pro korespondenci
Křížkovského 8
771 47 Olomouc

E-mail: u3v@upol.cz
Tel.: +420 585 633 408
Aktuality