Loading.. Nahrávám stránku...
CS
Univerzita třetího věku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Náležitosti studia

Uchazeči o studium na U3V odevzdávají vyplněnou přihlášku ke studiu (přihlášky ke studiu naleznete v sekci: Přihlášky ke studiu). Po administrativním zpracování přihlášky obdrží všichni uchazeči písemné vyrozumění o přijetí ke studiu a pozvánku k zápisu na U3V. Zápisem a uhrazením administrativních a registračních poplatků se uchazeči stávají řádnými posluchači U3V. Doklad o této skutečnosti obdrží při slavnostní imatrikulaci. Informace o termínu a průběhu imatrikulace získají posluchači u zápisu. Termíny imatrikulace jsou také součástí rozvrhu pro 1. ročník (viz sekce: Rozvrhy) a jsou zveřejňovány i v sekci Aktuality.

Harmonogram studia na U3V se řídí harmonogramem akademického roku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zápisy, kde posluchači obdrží informace o studiu (včetně přístupového jména a hesla k přihlášení na webové stránky U3V), rozvrhy, studijní materiály a uhradí registrační poplatek, se konají v září. Je nanejvýš vhodné, aby se posluchači zápisů účastnili osobně. V odůvodněných případech lze vykonat zápis v zastoupení. Aktuální informace o termínech zápisů naleznete vždy v sekci Aktuality. Výuka je zahájena obvykle koncem září, případně začátkem října v souladu s harmonogramem akademického roku příslušné fakulty, kde je U3V realizována. Aktuální informace o termínech zahájení výuky příslušných specializovaných běhů naleznete v sekci Rozvrhy.

Výuka se realizuje dle rozvrhu, kde je uvedeno místo konání přednášky i doba její realizace (viz sekce: Rozvrhy). Obvyklý časový rámec vysokoškolské přednášky je 90 minut (hodina a půl). Na svoji výuku se dostavte max. 15 minut před vlastním zahájením přednášky. (Pokud přijdete dříve, probíhá zpravidla na učebně jiná výuka. Prosím, zbytečně nerušte a využijte k čekání jiných prostor – chodbu, knihovnu, bufet, WC apod. Děkujeme za pochopení.) Před každou přednáškou se podepište do prezenční listiny. Podmínkou řádného studia na U3V je alespoň 80% účast na prezenční výuce.

Na konci každého semestru odevzdávají všichni posluchači U3V tzv. evaluaci, písemné hodnocení uplynulého semestru. Zde se můžete svobodně vyjádřit k organizaci, obsahu i formě proběhlého semestru („co na srdci, to v evaluaci“). Písemná evaluace je pro nás cenným zdrojem informací, máte-li jakékoliv připomínky, nápady, podněty, přání – vše můžete zanést do evaluace. Děkujeme Vám, že nám pomáháte i tímto způsobem zkvalitňovat výuku na U3V. Evaluaci můžete psát na počítači, na psacím stroji, ale také v ruce. Obvyklý rozsah je asi 1-2 strany, ale nechceme Vás nikterak omezovat. (Na některých specializovaných bězích mohou být používány tzv. evaluační dotazníky, které následně vyplňujete.) Pro zpracování písemné evaluace můžete využít např. zkouškové období, tedy dobu, kdy se nekoná prezenční výuka na U3V. Zkouškové období je po tzv. zimním semestru v lednu a začátkem února, po letním semestru koncem května a v červnu. Evaluace můžete odevzdat např. při zápisu do dalšího semestru pracovníkům U3V nebo na první přednášce následujícího semestru svému garantovi či jím pověřenému pracovníkovi. Evaluaci můžete odevzdat také  přímo v kanceláři U3V nebo ji zaslat e-mailem. Odevzdání evaluace je podmínkou pro udělení zápočtu za příslušný semestr. Zápočet se zapisuje do indexu (výkazu o řádném studiu). Odevzdání evaluace a získání zápočtu je Vaší studijní povinností. Během tříletého studia by tedy měli posluchači U3V napsat celkem 6 evaluací a získat tak 6 zápočtů.

V průběhu svého řádného studia by měli posluchači U3V absolvovat také jedno kolokvium.  Kolokvium je určitý druh ověření znalostí či dovedností. Může mít písemnou podobu (např. zpracování eseje na stanovené téma), případně může probíhat formou diskuse či písemného testu. Požadavky na kolokvium (jeho podobu a témata ke zpracování či diskusi) stanovuje garant příslušného specializovaného běhu. Také lektoři jednotlivých přednášek mohou nabídnout svoje témata. Tento druh zkoušky se hodnotí pouze slovně: splnil/nesplnil. Hodnotitel může případně připojit krátký komentář. Kompetentní k udělení kolokvia posluchačům U3V je garant daného specializovaného běhu nebo pověřený pracovník U3V. Pokud se jedná o písemnou práci jako podklad ke kolokviu, doporučujeme posluchačům pro její zpracování zkouškové období, případně prázdniny. (Výhodou písemných kolokvií je to, že posluchači mohou na svém tématu pracovat svým tempem a tak dlouho, jak chtějí nebo potřebují. Krajní termín pro odevzdání kolokvia je pro absolventské ročníky (tedy posluchače ve 3. ročníku studia) 31. březen. Připomínáme, že posluchači mohou při práci na kolokviu využít taktéž služeb Ústřední knihovny UP, pokud si vyřídili tzv. identifikační kartu. Získání kolokvia je podmínkou řádného ukončení studia U3V. Za dobu svého studia vykonávají posluchači U3V pouze jedno kolokvium.

Vzor osnovy písemné práce naleznete v příloze na konci textu.   

Na konci studia (na konci letního semestru ve 3. ročníku U3V) bude provedena kontrola splněných studijních povinností. Záznamy o plnění studijních povinností jsou vedeny v indexu (výkazu o řádném studiu). Zápisy do U3V je oprávněn provádět pracovník U3V, garant specializovaného běhu, případně jím pověřený pracovník. Kontrolu splněných povinností prování pracovníci U3V. Pokud jste splnili všechny studijní požadavky a řádně tak ukončili své studium, budete pozváni na slavnostní vyřazení absolventů U3V, tzv. promoci, kde získáte osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání v programu U3V. Účast na této krásné slavnosti pro Vás jistě bude největším oceněním Vašeho studijního snažení. Termíny promocí U3V naleznete vždy v sekci: Aktuality.  

Veškeré informace, dotazy, požadavky, přání a stížnosti adresujte prosím na kancelář U3V (viz sekce: Kontakty), případně na garanta svého specializovaného běhu či jeho pověřeného zástupce.

Příloha 1 zde
Rychlé odkazy
Chci se zeptat
Kontakty
Kancelář U3V
Křižkovského 10
771 48 Olomouc
Úřední hodiny
pondělí
13:00 - 14:00

úterý až čtvrtek
10:00 – 11:00, 13:00 – 14:00

pátek
10:00 – 11:00
Adresa pro korespondenci
Křížkovského 8
771 47 Olomouc

E-mail: u3v@upol.cz
Tel.: +420 585 633 408
Aktuality