Pro garanty a lektory

Obecné informace

Garant specializovaného běhu U3V

Je obvykle renomovaný odborník na danou problematiku, který je vedením příslušné fakulty a U3V pověřen přípravou a organizací kurzů U3V na dané fakultě. 

Garant specializovaného běhu nebo programu na U3V:

 • Sestavuje v přiměřeném předstihu rozvrh příslušného specializovaného běhu a programu.
 • Kontaktuje a zajišťuje lektory pro výuku na U3V ve svém specializovaném běhu.
 • Komunikuje s lektory ohledně organizace výuky a způsobu odměňování na U3V.
 • Zajišťuje studijní materiály pro posluchače U3V svého specializovaného běhu (získává od jednotlivých lektorů sylaby, případně PPT) a předává je do kanceláře U3V ke zpracování. Tyto materiály kancelář U3V rozesílá přímo účastníkům jednotlivých programů ve formátu .PDF. Na výslovnou žádost garanta je možné materiály účastníkům vytisknout.
 • Zajišťuje prostory pro výuku U3V na své fakultě.
 • Operativně komunikuje s vedením U3V – zasílá informace o změnách ve výuce, o novinkách, exkurzích apod., zprostředkovává přání, dotazy a připomínky posluchačů svého specializovaného běhu vedení U3V.
 • Kanceláři U3V předává ihned po ukončení semestru prezenční listiny, hodnocení a závěrečné práce, případně další dokumenty související s realizací semestru a odpovídá za jejich správnost a včasné dodání.
 • Vybírá od posluchačů písemné práce.
 • Je oprávněn zapisovat zápočty a splnění povinností do indexu.
 • Stanovuje témata a charakter závěrečné práce - volí formu ověření znalostí a dovedností posluchačů U3V.
 • Připravuje a garantuje odborné exkurze v rámci svého specializovaného běhu či programu.
 • Navrhuje inovace v rámci svého specializovaného běhu a programu U3V
 • Účastní se slavnostního vyřazení absolventů U3V, tzv. promoce nebo slavnostního setkání.  
 • Prostřednictvím kanceláře U3V komunikuje s účastníky. 

Přednášející na U3V

Přednášejícími na U3V jsou univerzitní profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti a lektoři z Univerzity Palackého v Olomouci, případně z jiných institucí. Na U3V přednášejí také významní odborníci z praxe.

Přednášející na U3V vybírá garant příslušného běhu a programu, v jehož kompetenci je příprava rozvrhů a výuky na U3V pro svoji fakultu.

Od přednášejícího na U3V se očekává, že:

 • Bude komunikovat s garantem daného specializovaného běhu U3V nebo s pracovníky U3V ohledně své výuky na U3V.
 • Vypracuje pro posluchače U3V písemné materiály jako podklad pro výuku. Tyto materiály posluchačům umožňují komfortnější studium a lepší koncentraci na probírané téma. Text by měl obsahovat klíčové definice, pojmy, stěžejní úvahy, doporučenou literaturu a další zdroje. Měl by rozsahem odpovídat souvisejícím vyučovacím hodinám. Pokud je ochoten poskytnout posluchačům svoji PPT prezentaci z výuky, případně další i rozsáhlejší materiály ke studiu, mohou být tyto zaslány přímo účastníkovi na mail.
 • Na výuku pro U3V se dostaví včas a řádně připraven.
 • Poskytne posluchačům U3V případně také přiměřený prostor pro diskusi či dotazy.
 • Bude respektovat didaktická specifika a potřeby populace důchodového věku.
 • Pokud je to vhodné a možné, může připravit a realizovat pro posluchače U3V odbornou exkurzi a
 • Může podávat jakékoliv podněty ke zkvalitnění výuky na U3V. 

Náležitosti studia

Uchazeči o studium na U3V odevzdávají vyplněnou přihlášku ke studiu (přihlášky ke studiu naleznete v sekci Přihlášky ke studiu). Po administrativním zpracování přihlášky obdrží všichni uchazeči písemné elektronické vyrozumění o přijetí ke studiu. Odsouhlasením smouvy v elektronické podobě a uhrazením účastnického poplatku se uchazeči stávají řádnými posluchači U3V.

Harmonogram studia na U3V se řídí harmonogramem akademického roku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Výuka je zahájena obvykle koncem září, případně začátkem října v souladu s harmonogramem akademického roku příslušné fakulty, kde je U3V realizována. Letní semestr zahajuje výuku během února.

Výuka se realizuje dle rozvrhu, kde je uvedeno místo konání přednášky i doba její realizace (viz sekce Rozvrhy). Obvyklý časový rámec vysokoškolské přednášky je 90 minut (hodina a půl). Na svoji výuku se posluchač dostaví max. 15 minut před vlastním zahájením přednášky. Před každou přednáškou se podepišíe do prezenční listiny. Podmínkou řádného studia na U3V je alespoň 60% účast na prezenční výuce.

Ke konci studia dvouletého specializovaného běhu musí posluchači U3V vypracovat závěrečnou písemnou práci.  Musí mít písemnou podobu, např. zpracování eseje na stanovené téma, případně může probíhat formou písemného testu. Požadavky na závěrečnou práci stanovuje garant příslušného specializovaného běhu. Kompetentní k zápisu „Splnil“ do indexu pro posluchače U3V je garant daného specializovaného běhu nebo pracovníci kanceláře U3V. Krajní termín pro odevzdání závěrečné práce je pro druhý ročník je 31. březen posledního semestru.

Na konci každého semestru jednoletého programu, jednosemestrálního programu i dvouletého specializovaného běhu odevzdávají všichni posluchači U3V semestrální písemnou práci. Ta se skládá z hodnocení, ve kterém se mohou posluchači svobodně vyjádřit k organizaci, obsahu i formě proběhlého semestru - toto hodnocení je pro U3V i garanty daného programu velmi cenným zdrojem informací pro neustálé zlepšování výuky na U3V. Druhou částí semestrální písemné práce je i krátký text k probíranému tématu. Obvyklý rozsah semestrální písemné práce je asi 1-2 strany a její odevzdání je podmínkou pro udělení zápočtu za příslušný semestr. Zápočet zapisuje do indexu (výkazu o řádném studiu) buď přednášející programu, garant nebo pracovníci kanceláře U3V.

Na konci posledního semestru dvouletého specializovaného běhu je provedena kontrola splnění studijních povinností. Pokud posluchač všechny povinnosti splnil a řádně tak ukončil své studium, je pozván na slavnostní vyřazení absolventů U3V, tzv. promoci, kde získá osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání v programu U3V. Účast na této krásné slavnosti je pro mnohé posluchače U3V největším oceněním jejich studijního snažení.

Po splnění všech povinností jednoletého programu je posluchači posláno osvědčení elektronickou cestou na jeho email. Po domluvě s garantem programu je možné, v případě zájmu, předat posluchčům tištěnou verzi osvědčení na poslední lekci, za účasti garanta, případně pracovníků kanceláře U3V.

Po splnění všech povinností jednosemestrálního programu je posluchači posláno osvědčení elektronickou cestou na jeho email. Po domluvě s garantem programu je možné, v případě zájmu, předat posluchčům tištěnou verzi osvědčení na poslední lekci, za účasti garanta, případně pracovníků kanceláře U3V.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)