Pro účastníky

Náležitosti studia

Přihlašování:

Uchazeči o studium na U3V odevzdávají vyplněnou přihlášku ke studiu (přihlášky ke studiu naleznete v sekci Přihlášky ke studiu). Po administrativním zpracování přihlášky obdrží všichni uchazeči písemné elektronické vyrozumění o přijetí ke studiu. Odsouhlasením smouvy v elektronické podobě a uhrazením účastnického poplatku se uchazeči stávají řádnými posluchači U3V.

Výuka:

Harmonogram studia na U3V se řídí harmonogramem akademického roku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Výuka je zahájena obvykle koncem září, případně začátkem října v souladu s harmonogramem akademického roku příslušné fakulty, kde je U3V realizována. Letní semestr zahajuje výuku během února.

Výuka se realizuje dle rozvrhu, kde je uvedeno místo konání přednášky i doba její realizace (viz sekce Rozvrhy). Obvyklý časový rámec vysokoškolské přednášky je 90 minut (hodina a půl). Na svoji výuku se dostavte max. 15 minut před vlastním zahájením přednášky. (Pokud přijdete dříve, probíhá zpravidla na učebně jiná výuka. Prosím, zbytečně nerušte a využijte k čekání jiných prostor – chodbu, knihovnu, bufet, WC apod. Děkujeme za pochopení.) Před každou přednáškou se podepište do prezenční listiny. Podmínkou řádného studia na U3V je alespoň 60% účast na prezenční výuce.

Plnění studijních povinností:

Ke konci studia dvouletého specializovaného běhu musí posluchači U3V vypracovat závěrečnou písemnou práci.  Musí mít písemnou podobu, např. zpracování eseje na stanovené téma, případně může probíhat formou písemného testu. Požadavky na závěrečnou práci stanovuje garant příslušného specializovaného běhu. Kompetentní k zápisu „Splnil“ do indexu pro posluchače U3V je garant daného specializovaného běhu nebo pracovníci kanceláře U3V. Krajní termín pro odevzdání závěrečné práce je pro druhý ročník je 31. březen posledního semestru.

Na konci každého semestru jednoletého programu, jednosemestrálního programu i dvouletého specializovaného běhu odevzdávají všichni posluchači U3V semestrální písemnou práci. Ta se skládá z hodnocení, ve kterém se mohou posluchači svobodně vyjádřit k organizaci, obsahu i formě proběhlého semestru - toto hodnocení je pro U3V i garanty daného programu velmi cenným zdrojem informací pro neustálé zlepšování výuky na U3V. Druhou částí semestrální písemné práce je i krátký text k probíranému tématu. Obvyklý rozsah semestrální písemné práce je asi 1-2 strany a její odevzdání je podmínkou pro udělení zápočtu za příslušný semestr. Zápočet zapisuje do indexu (výkazu o řádném studiu) buď přednášející programu, garant nebo pracovníci kanceláře U3V.

Osvědčení:

Na konci posledního semestru dvouletého specializovaného běhu je provedena kontrola splnění studijních povinností. Pokud posluchač všechny povinnosti splnil a řádně tak ukončil své studium, je pozván na slavnostní vyřazení absolventů U3V, tzv. promoci, kde získá osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání v programu U3V. Účast na této krásné slavnosti je pro mnohé posluchače U3V největším oceněním jejich studijního snažení.

Po splnění všech povinností jednoletého programu je posluchači posláno osvědčení elektronickou cestou na jeho email. Po domluvě s garantem programu je možné, v případě zájmu, předat posluchčům tištěnou verzi osvědčení na poslední lekci, za účasti garanta, případně pracovníků kanceláře U3V.

Po splnění všech povinností jednosemestrálního programu je posluchači posláno osvědčení elektronickou cestou na jeho email. Po domluvě s garantem programu je možné, v případě zájmu, předat posluchčům tištěnou verzi osvědčení na poslední lekci, za účasti garanta, případně pracovníků kanceláře U3V.

 

Veškeré informace, dotazy, požadavky, přání a stížnosti adresujte, prosím, na kancelář U3V (viz sekce Kontakty na hlavní straně vpravo).

Rozvrhy jsou vyvěšeny pouze po dobu konání výuky v jednom semestru a jsou určeny jen posluchačům U3V.

Studijní materiály dostávají posluchači buď v tištěné podobně přímo na přednáškách nebo elektronicky na své emaily, případně v kombinaci obojího, dle domluvy s garantem daného programu. 

Rozvrhy

Pro zobrazení je nutné se přihlásit.

Vzory pro účastníky

Pro zobrazení je nutné se přihlásit.

Fotogalerie

Pro zobrazení je nutné se přihlásit.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)